Make your own free website on Tripod.com
 

Di Di 係 乜 水 ﹖ 佢 係 一 個 唯 一 寫 過 "情 信" 俾 我 的
人 … 嗚 …嗚 … 唯 一 收 到 的 情 信 係 居 然 由 一 個 女 仔
寫 既 。 千 期 唔 好 誤 會 ﹐我 地 完 全 無 曖 昧 的 關 係 。
佢 已 經 有 一 個 唔 係 咁 見 得 光 的 另 一 半( 佢 有 D 唔 好
意 思 … 嘻 嘻 ) ﹐ 而 我 … 就 算 佢 係 一 個 男 仔 ﹐ 我 都
唔 會 揀 佢 ﹐ 理 由 好 簡 單 ﹐ 因 為 我 有 Good Taste!!!!!
嘻 嘻 ...
 
 

佢 係 一 個 我 係 香 港 工 作 時 的 “ 好 ” 同 事 ﹐ 同 “ 好 ”
朋 友 ﹐ 佢 教 識 我 好 多 野 ﹐ 例 如 ﹕ 串 人 鬧 人
同 得 罪 人
 
 

曾 經 有 一 段 時 間 我 地 兩 個 的 感 情 好 好 ﹐ 見 佢 重 多 過
見 我 心 愛 的“ 周 公 ” 。 日 又 見 到 佢 ( 佢 坐 正 我 旁 邊 ﹐
叫 我 走 得 去 邊 ﹖ ) ﹐ 夜 又 見 到 佢 ( 放 工 重 一 齊 行 街 ﹐
不 過 無 睇 戲 ﹐ 因 為 我 怕 佢 會 手 多 多 ﹐嘻 嘻 ) 。 有 時 ﹐
星 期 四 佢 重 會 陪 我 一 齊 去 見 小 熊 偉 偉 等 人 。
 
 

但 有 時 我 又 衷 心 認 真 覺 得 ﹐ 如 果 無 佢 晌 我 旁 邊 經 常
X 騷 擾 我 ﹐ 又 經 常 教 我 點 樣 用 個 Mouse ﹐ 我 的 Job
Performance 一 定 好 好 多 … 唉 …
 
 

真 懷 念 馬 里 澳 下 午 茶 餐 的 日 子 … 有 一 次 為 了 一 句 ﹐
“ 我 保 你 咋 噪 泥 沙 。 ” 而 唔 開 心 ﹐ 好 在 有 Di Di 陪 我
去 馬 里 澳 ﹐ 只 係 用 左 $ 2 0 ﹐就 可 以 將 D 唔 開 心 的 野
食 晒 落 肚 到 ﹐ 又 有 得 食 又 有 得 飲 ﹐ 好 鬼 低 食 的 一 個
下 午 茶 餐 。
 
 

可 惜 ﹐ 我 地 亦 有 冷 戰 既 時 候 。 曾 經 ﹐ 我 以 為 我 地 以
後 都 唔 會 再 係 好 朋 友 … 但 我 始 終 都 係 一 個 大 方 的
女 仔 … 而 且 佢 知 道 我 的 野 實 在 太 多 啦 ﹐ 我 唔 會 咁 容 易
放 過 佢 既 …
 
 

點 解 咁 多 野 唔 寫 寫 佢 ﹖ 因 為 我 要 佢 嗅 名 遠 播 ﹐ 就 好 似
佢 經 常 令 到 我 嗅 名 遠 播 咁 …
 
 

不 過 Di Di 你 唔 冼 擔 心 ﹐ 因 為 我 個 家 頁 無 乜 人 黎 的 … 唉
… 有 D 重 請 都 唔 黎 添 … 不 過 唔 緊 要 … 嘻 嘻 … 嘻 嘻 … 記
唔 記 得 阿 Chris 姐 呀 … 嘻 嘻 … 嘻 嘻 … *
 
 

 *宜家呢個新家頁多左好多人黎﹐不過你都可以放心﹐一定
無乜人認得你既﹐除非你、我、或者Chris姐自己揚開出去既者﹐
哈哈﹗﹗

呀Chris姐﹐我無唔記得你架﹐只不過你無寫過情信俾過我﹐
所以我都唔敢寫俾你呀﹗嘻嘻﹗﹗
 
 


最 後 ﹐ 我 都 寫 左 一 封 情 信 俾 Di Di ﹕
 
 

Dear Di Di,

原 諒 我 輕 輕 的 走 了 … 雖 然 大 家 晌 一 齊 的 時 候 ﹐

我 地 兩 個 都 無 好 好 珍 惜 對 方 。 我 走 了 以 後 ﹐

每 當 你 想 起 射 橡 根 時 ﹐ 沒 有 了 被 迫 做 你

Target 的 我 ﹐ 你 可 會 懷 念 起 我 嗎 ﹖

雖 然 一 山 不 能 藏 二 虎 ﹐ 一 Office 不 能 藏 二 "靚 女" ﹐

我 地 晌 一 齊 的 時 候 ﹐ 真 係 有 過 開 心 既 日 子 。

唔 好 怪 我 離 你 而 去 ﹐ 其 實 我 也 不 想 的 …

最 後 ﹐ 我 衷 心 祝 福 你 ﹐ 搵 唔 到 第 二 個 Sa Sa 。
 

From Your Lovely,
Sa Sa
  
 

你 重 記 唔 記 得 呢 張 書 籤 呀 ﹖
 


嘻 嘻 … 一 笑