Make your own free website on Tripod.com

  叮 噹 最 愛 護 既 就 梗 係 大 雄 啦 。 大 雄 佢 天 生 比 較 唔 係 咁 聰 明 ﹐

再 加 上 佢 後 天 懶 惰 既 性 格 ﹐ 好 多 時 都 簡 直 激 死 叮 噹 ﹐ 每 次 都 搞

到 叮 噹 唔 知 幫 佢 好 定 唔 幫 佢 好 。 所 以 ﹐ 叮 噹 好 多 時 都 為 左 大 雄

佢 好 而 忍 手 唔 想 隨 便 拿 法 寶 出 黎 幫 佢 ﹐ 不 過 好 多 時 叮 噹 佢 都 會

心 軟 。 但 又 好 多 時 ﹐ 大 雄 晌 叮 噹 唔 為 意 既 情 況 下 實 在 已 經 靜 雞

雞 偷 走 左 叮 噹 既 法 寶 。 到 叮 噹 發 現 時 ﹐ 大 雄 通 常 都 已 經 闖 左 大

禍 ﹐ 結 果 就 梗 係 又 要 叮 噹 再 拿 法 寶 出 黎 幫 手 解 決 啦 ﹗

 


 

  靜 宜 係 大 雄 從 小 到 大 便 已 心 儀 既 對 像 。 長 大 左 既 大 雄 終 於 都

娶 到 靜 宜 做 佢 老 婆 ﹐ 一 齊 重 生 左 個 仔 叫 助 雄 添 。 靜 宜 本 身 係 一

個 詩 文 大 方 ﹐ 絕 對 稱 得 上 為 一 個 百 分 百 既 好 女 仔 ﹐ 不 過 佢 都 唔

係 無 缺 點 ﹐ 而 佢 最 大 既 缺 點 就 梗 係 佢 既 過 份 潔 辟 啦 。 佢 從 來 都

無 好 似 大 雄 ﹐ 技 安 ﹐ 同 牙 擦 仔 等 人 咁 經 常 無 理 地 要 求 叮 噹 拿 出

法 寶 。 同 靜 宜 一 樣 係 咁 品 學 兼 優 既 太 郎 ﹐ 曾 經 一 道 差 點 成 為 大

雄 既 情 敵 ﹐ 大 雄 曾 經 以 為 自 己 會 輸 俾 太 郎 ﹐ 幸 好 大 雄 最 終 都 靠

自 己 贏 得 靜 宜 。


 

  牙 擦 仔 係 一 個 自 大 ﹐ 自 私 ﹐ 同 自 戀 狂 集 中 於 一 身 既 擦 鞋 仔 。

佢 絕 對 唔 係 一 個 有 性 格 既 人 。 佢 最 叻 既 就 係 見 高 就 拜 ﹐ 見 低 就

踩 ﹐ 所 以 經 常 同 技 安 出 雙 入 對 。 表 面 上 好 似 當 技 安 係 好 朋 友 ﹐

但 實 際 只 不 過 係 怕 左 技 安 ﹐ 唔 想 自 己 好 似 大 雄 咁 經 常 俾 技 安 打 。

因 為 牙 擦 仔 以 為 自 己 生 得 靚 ﹐ 所 以 平 時 一 得 閒 就 最 鐘 意 照 鏡 。

佢 唯 一 最 有 自 知 知 明 既 就 係 佢 知 道 自 己 生 得 唔 夠 高 。 牙 擦 仔 佢

認 為 只 要 自 己 再 高 一 點 ﹐ 更 是 十 全 十 美 ﹐ 所 以 佢 曾 經 試 過 向 叮

噹 求 助 ﹐ 希 望 叮 噹 有 法 寶 可 以 令 到 自 己 長 得 高 一 點 。


 

  技 安 係 一 個 粗 魯 ﹐ 貪 心 ﹐ 同 無 愛 心 既 肥 仔 。 佢 邊 個 都 唔 驚 ﹐

最 驚 既 就 只 有 佢 媽 媽 。 技 安 經 常 都 鐘 意 無 緣 無 故 咁 搵 人 出 黎 俾

佢 打 ﹐ 而 佢 通 常 都 一 定 首 先 搵 大 雄 。 所 以 每 當 技 安 唔 開 心 既 時

候 ﹐ 大 雄 都 一 定 唔 會 有 好 日 子 過 。 技 安 本 身 既 志 願 係 當 歌 星 ﹐

同 牙 擦 仔 一 樣 ﹐ 無 自 知 知 明 既 技 安 經 常 都 會 開 個 人 演 唱 會 。 而

通 常 都 唔 會 有 人 敢 唔 去 聽 ﹐ 因 為 邊 個 唔 黎 技 安 就 會 打 邊 個 ﹐ 所

以 每 次 既 演 唱 會 都 會 好 “ 成 功 ” ﹐ 而 每 次 技 安 都 會 好 滿 足 咁 再

計 劃 下 一 個 演 唱 會 ﹐ 對 佢 黎 講 ﹐ 每 次 開 演 唱 會 都 會 令 佢 既 信 心

有 增 無 減 。 但 對 其 它 人 ﹐ 就 係 一 個 永 遠 都 唔 完 既 惡 夢 。