Make your own free website on Tripod.com

 

 

叮 噹 既 誕 生 原 來 同 花 貓 跟 不 倒 翁 娃 娃 有 關 係 既 …

話 說 ﹐ 原 來 叮 噹 爸 爸 ﹐ 藤 子 . F . 不 二 雄 所 製 造

既 叮 噹 係 構 思 自 不 倒 翁 娃 娃 同 花 貓 既 混 合 體 。

 

想 知 道 多 D 關 於 叮 噹 出 左 世 之 後 發 生 既 事 ﹐ 呢 到

有 本 佢 晌 未 來 拍 既 相 簿 ﹐

請 大 家 慢 慢 欣 賞 。