Make your own free website on Tripod.com
 叮噹既誕生原來同花貓跟不倒翁娃娃有關係既…話說﹐原來叮噹爸爸﹐藤子.F.不二雄所製造既叮噹係構思自不倒翁娃娃同花貓既混合體。
 
 

想知道多D關於叮噹出左世之後發生既事﹐呢到有本佢晌未來拍既相簿﹐請大家慢慢欣賞。