Make your own free website on Tripod.com
【 叮 噹 的 主 題 曲 】

人 人 期 望 可 達 到 
我 的 快 樂 比 天 高 
人 人 如 意 開 心 歡 笑 
跳 進 美 夢 尋 獲 美 好 
爬 進 奇 妙 口 袋 裡 
你 的 希 望 必 得 到 
離 奇 神 化 不 可 思 議 
心 中 一 想 就 得 到 
想 小 鳥 伴 你 飛 舞 
雲 外 看 琴 譜 
你 睇 叮 噹 黎 啦 
叮 噹 呀 誰 都 喜 歡 你 
小 貓 也 自 豪 
叮 噹 呀 誰 都 喜 歡 你 
小 貓 也 自 豪 

Click to hear the RA file!!

Click to play the midi version

圓 圈 加 一 點 
圓 圈 加 一 點 
下 面 畫 枝 波 板 糖 
再 畫 個 呼 拉 圈 
再 畫 個 呼 拉 圈 
六 字 畫 好 將 它 反 轉 
加 個 飛 碟 兒 
左 飛 一 次 右 飛 一 次 
下 降 好 玩 D 
著 地 變 作 漢 堡 飽 
真 真 合 意 
看 看 我 那 半 個 Hot Cake 
乖 乖 碟 上 睡 
求 求 你 將 西 瓜 一 片 
當 作 我 的 嘴 
再 撇 上 貓 鬚 睇 真 
畫 到 似 邊 個 
叮 噹 ! 
Click to hear the RA file!!